Cine urcă scara mai repede?


Scopul: fixarea şi aprofundarea operațiilor de adunare şi scădere.

Obiective operaționale: să rezolve corect şi rapid exerciții de adunare şi de scădere.

Materiale didactice: cretă, caiete, creioane.

Se desenează o scară dublă pe tablă. Pe fiecare treaptă sunt scrise exerciții de adunare sau scădere cu acelaşi grad de dificultate la acelaşi nivel al scării. Se lipește pe tabla de joc un steag, confecționat din hârtie, aşezat în vârful scării.

Desfăşurarea jocului: Acest joc se desfăşoară sub formă de concurs. Copiii sunt împărțiti în două grupe. Din fiecare grupă va pleca, la semnalul de începere, câte un copil să rezolve exercițiile de pe prima treaptă. Imediat ce a terminat de rezolvat exercițiul, va pleca următorul copil să rezolve exercițiul scris pe treapta a doua. Continuă următorii colegi de echipă, unul câte unul,  să rezolve următoarele exerciții până când sunt rezolvate toate exercițiile grupei.

Copiii care nu sunt la tablă rezolvă în caiete exercițiile repartizate grupei lor. În momentul în care o grupă a rezolvat la tablă toate exercițiile, coordonatorul de joc spune „Stop!”, chiar dacă cealaltă grupă mai are exerciții nerezolvate. Se va verifica corectitudinea exercițiilor rezolvate, împreună cu cele două grupe de copii. Grupa care are cele mai multe exerciții rezolvate corect este declarată câştigătoare şi primeşte stegulețul din vârful scării.

Cine ştie să numere mai departe?


Scopul: fixarea şi aprofundarea operaŃilor de adunare şi scădere.

Obiective operaŃionale: să rezolve corect şi rapid exerciŃii de adunare şi scădere.

Resurse didactice: o scară dublă desenată pe tablă, pe fiecare treaptă sunt scrise exerciŃii de adunare sau scădere cu acelaşi grad de dificultate la acelaşi nivel al scării, un steguleŃ aşezat în vârful scării, cretă, caiete, creioane.

Desfăşurarea jocului Acest joc se desfăşoară sub formă de concurs. Clasa este împărŃită în două grupe echilibrate din punct de vedere al potenŃialului intelectual. Din fiecare grupă va pleca, la semnalul de începere, câte un elev să rezolve exerciŃiile de pe prima treaptă. Imediat ce a terminat de rezolvat exerciŃiul va pleca următorul coleg de echipă să rezolve exerciŃiul scris pe treapta a doua. Continuă următorul coleg de echipă să rezolve următorul exerciŃiu şi tot aşa până se termină toate exerciŃiile grupei sale. Elevii care nu sunt la tablă rezolvă în caiet exerciŃiile repartizate grupei sale. În momentul în care o grupă a rezolvat la tablă toate exerciŃiile, propunătorul spune „Stop”, chiar dacă cealaltă grupă mai are de rezolvat exerciŃii. Se va verifica corectitudinea exerciŃiilor rezolvate, împreună cu clasa. Grupa care are cele mai multe exerciŃii rezolvate corect este declarată câştigătoare şi primeşte steguleŃul din vârful scării

Găseşte-mi frățiorii!


Scopul: denumirea şi identificarea figurilor geometrice.

Obiective operaŃionale: să aleagă, să grupeze piesele din trusa „Logi II” după criteriul formă.

Resurse didactice: trusa „Logi I”, trusa „Logi II”.

Desfăşurarea jocului: La început elevii vor denumi figurile geometrice prezentate de propunător, apoi vor arăta figurile geometrice cerute .

Cadrul didactic va lua o figură geometrică din trusa „Logi I”, va cere elevilor să o denumească şi să-i găsească „frăŃiorii”, să aleagă din trusa lor figurile geometrice care au aceeaşi formă ca a lui. Dacă figura geometrică prezentată va fi un pătrat, atunci elevii vor alege toate pătratele din trusa lor, indiferent de culoare şi mărime. După fiecare grupare piesele vor fi puse înapoi în trusă.

Jocul se poate juca şi sub formă de competiŃie, câştigător este jucătorul care în cel mai scurt timp găseşte toŃi „frăŃiorii”. De asemenea jocul se poate complica cerând elevilor să grupeze figurile geometrice utilizând pe lângă criteriul formă şi criteriul culoare.

Compune și rezolvă problema


În realizare acestui joc didactic am utilizat metoda interactivă de grup ”explozia stelară”.

Sarcinile didactice:

 • Să formuleze întrebări de genul celor de pe steluţe;
 • Să compună probleme cu ajutorul întrebărilor formulate;
 • Să rezolve probleme ilustrate;
 • Să scrie operaţia corespunzătoare;

Desfășurarea jocului: Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi primesc sub formă de surpriză materialul didactic cu ajutorul căruia se va desfăşura jocul: steluţe, floricele, fluturaşi, imagini pentru compunere şi rezolvare de probleme, cifre, simboluri. După ce intuiesc materialele se prezintă sarcina de lucru: să formuleze întrebări de tipul “ce? cine? unde? de ce? când?”, pentru a compune şi rezolva probleme.

Material didactic: Copiii primesc fluturaşi cu cifrele de la 1 la 5 şi formează grupurile de lucru (5 grupuri).

Desfășurarea jocului: Câte un copil de la fiecare grup extrage din ghiozdanul cu surprize o steluţă pe care este scrisă întrebarea. Fiecare grup gândeşte şi formulează întrebări de tipul celei scrise pe steluţă, prin care compun şi rezolvă probleme cu materialele existente. La semnalul meu, copiii revin în semicerc şi prezintă întrebările formulate, în jurul materialelor existente:

 1. ”Ce puteţi face cu aceste materiale?” (Pot fi grupate după mărime şi culoare)

2.“Ce mai putem cu aceste materiale?”

 1. “Cine se află în imagine?” (Iepuraşi).
 2. “Câţi iepuraşi sunt în imagine?”
 3. “Unde se află ei?”
 4. “Câţi iepuraşi mai vin?”
 5. “Cine compune o problemă?”
 6. “Cine rezolvă problema?”
 7. “Cine scrie operaţia corespunzătoare?”

10.“De ce punem semnul +?”

Jocul continuă în acelaşi mod, grupurile putând adresa întrebări la întrebări, realizând o conexiune între ideile elaborate.

Tabloul pieselor mari /mici – joc logic


Sarcinile didactice: Să recunoască figurile geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi. Să aranjeze corect piesele subţiri ale trusei Logi, într-un tablou, în aşa fel încât piesele de pe aceeaşi coloană şi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune.

Să aranjeze corect piesele groase ale trusei într-un tablou, în aşa fel încât piesele de pe aceeaşi coloană şi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune.

Desfășurarea jocului: Grupa de copii este împărţită în echipe care au în componenţă câte patru copii. La organizarea echipelor se va avea în vedere preferinţa copiilor, fiecare echipă îşi alege un reprezentant, care va expune rezultatul final al operaţiilor efectuate pe tablou.

La solicitarea “Aranjaţi pe tablou în prima coloană piesele mari, subţiri de culoare albastră”, fiecare echipă va aşeza pe tablou piesele astfel încât cele de pe aceeaşi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune. Voi verifica dacă echipele au lucrat corect, iar reprezentanţii echipelor verbalizează acţiunea efectuată.

În acelaşi mod se procedează pentru aranjarea pe tablou a celorlalte piese mari, subţiri şi de culoare galbenă şi roşie.

În cea de a doua parte a jocului voi cere copiilor să observe şi să corecteze eventualele greşeli ce pot interveni pe tabloul fiecărei echipe. Copii vor închide ochii, iar ludotecarul va lua sau va schimba locurile câtorva piese din tablourile copiilor, cerându-le apoi să reconstituie tabloul şi să verbalizeze operaţiile efectuate.

Se poate utiliza o metodă interactivă de grup: tehnica 4/3/5. Copiii vor lucra la măsuţe; vor fi grupaţi câte patru iar pe masă vor avea câte un cerc din carton (unul pentru fiecare grup), delimitat în patru părţi egale, corespunzător numărului de membri din grup. Fiecare parte a cercului aparţine unui copil care, timp de 5 minute va trebui să deseneze, din figuri geometrice, câte trei obiecte diferite şi care nu trebuie să mai existe şi în altă parte a cercului, la un alt coechipier. După rezolvare, cercurile vor fi expuse în faţa clasei şi se va verifica modul de rezolvare.

Acest joc contribuie la dezvoltarea gândirii logice şi la familiarizarea copiilor cu efectuarea unor operaţii logice cu mulţimi.

Caută vecinii


Sarcinile didactice:

 • Să compare numerele şi să determine ”vecinii” lor;
 • Să determine locul fiecărui număr în şirul numeric (aspectul ordinal al numerelor);
 • Să recunoască cifrele în limitele 1-7;
 • Să realizeze corect corespondenţa cifră-cantitate;
 • Să compare grupele de obiecte, pentru a putea stabili “vecinii”;

            Material didactic: Pe un panou în faţa clasei sunt desenate cuşti pentru câini, numerotate de la 1 la 7, iar pe măsuţă o mulţime de jetoane cu câini. Conducătorul jocului ridică un jeton cu o anumită cifră; un copil va alege, din mulţimea câinilor tot atâţia câini cât arată cifra şi îi va aşeza la cuşca corespunzătoare (cea cu cifra corespunzătoare mumărului de câini). Copilul care va fi lovit cu mingea va indica vecinul mai mic şi mai mare al cuştii respective.

Pe un panou sunt desenate căsuţe numerotate de la 1 la 7; la fiecare căsuţă locuieşte un animal domestic (siluete): 1-calul, 2-pisica, 3-oaia, 4-porcul, 5-vaca, 6-câinele, 7-iepuraşul. Această variantă se desfăşoară pe echipe: un copil din prima echipă alege un număr de la 1 la 7 şi cere celeilalte echipe să spună cine locuieşte la numărul respectiv şi care sunt vecinii. De exemplu: la numărul 3 locuieşte oaia; vecinii ei sunt: vecinul mai mic este numărul 2-pisica, iar vecinul mai mare este numărul 4-porcul (cu o unitate).

Desfășurarea jocului: Şapte copii au în piept câte o floricică pe care sunt cifre de la 1 la 7; ei se aşază în faţa grupei în ordine crescătoare iar conducătorul grupului întreabă: ”La ce număr locuieşte Maria). Copii răspund; conducătorul jocului întreabă care sunt “vecinii Mariei“ – mai mare, mai mic iar copilul care va fi lovit cu mingea va răspunde.

În finalul jocului se foloseşte metoda cubului. Copiii sunt împărţiţi în grupuri de câte patru; fiecare copil din grup va primi o foaie pe care sunt desenate trei pătrate (unul lângă altul). Pe feţele cubului, din faţa clasei, sunt desenate diferite obiecte: trei căţei, şapte floricele, nouă mingiuţe, cinci ursuleţi, opt frunzuliţe, patru răţuşte. Conducătorul grupului va rostogoli cubul şi împreună cu cei din grupul său vor stabili câte obiecte sunt desenate pe faţa cubului, unde acesta s-a oprit. Individual, fiecare copil va scrie pe fişă astfel: în pătratul din mijloc cifra corespunzătoare numărului de elemente de pe faţa cubului, în pătratul din stânga vecinul mai mic iar în pătratul din dreapta vecinul mai mare; în dreptunghiurile de sub fiecare pătrat scrie tot atâtea liniuţe cât arată cifra din pătrat. După ce fiecare copil rezolvă individual sarcina, se consultă cu cei din grupul său iar conducătorul grupului va prezenta soluţia corectă. Se vor aprecia răspunsurile corecte.

Jocul numerelor


Sarcinile didactice:

 • Să despartă corect în silabe, numărând şi raportând numărul la cantitate prin recunoaşterea cifrelor;
 • Să decupeze şi să lipească cu un fluturaş mai mult sau mai puţin decât arată cifra;
 • Să folosească corect numeralul ordinal;
 • Să recunoască cifrele în limitele 1-10;
 • Să rezolve sarcinile de pe fişele de lucru (să deseneze tot atâtea obiecte, cu un obiect mai mult sau mai puţin decât arată cifra de pe florile de nufăr

Material didactic: Fiecare copil are în piept un ecuson cu obiecte specifice primăverii (flori, legume, insecte, păsări); cel care ghiceşte răspunsul la ghicitorile spuse de coordonatorul de joc va despărţi în silabe cuvântul reprezentat de imaginea de pe ecuson, luând dintr-un pahar tot atătea beţişoare câte silabe are cuvântul respectiv. Va număra beţişoarele şi va alege cifra corespunzătoare numărului de silabe al acelui cuvânt.

Fiecare copil primeşte un plic, în care se află mai multe imagini cu fluturaşi, câte o floricică şi un foarfece. Conducătorul jocului arată un jeton cu o anumită cifră iar copiii vor decupa cu un fluturaş mai mult sau mai puţin decât arată cifra şi-i aşază pe floarea din plic.

Desfășurarea jocului: Pe o măsuţă în faţa clasei sunt aşezate zece mere; copiii vor avea ochii închişi în timp ce una dintre păpuşile din clasă mănâncă din acele mere. La semnalul meu sonor(un fluierat cu fluierul), vor deschide ochii iar copilul care este lovit cu mingea trebuie să descopere al câtelea măr a mâncat păpuşa, folosind corect numeralul ordinal.

În final se lucrează pe fişe de lucru. Voi folosi o metodă interactivă de grup şi anume: lotus de grup. Copiii sunt împărţiţi în opt grupuri de câte doi copii; fiecare grup primeşte o fişă pe care este desenat: în mijloc o floare de nufăr, pe care este scrisă tema centrală (numeraţia în limitele 1-10) iar în jurul ei alte opt flori. Pe celelalte flori vor fi cifre de la 1 la 10; fiecare grup va avea o anumită sarcină. Unii vor desena pe flori tot atâtea obiecte cât arată cifra, alţii vor desena cu un obiect mai mult decât arată cifra sau cu un obiect mai puţin decât arată cifra. După ce se rezolvă sarcinile, fiecare va prezenta rezultatele muncii în grup.

Ne jucăm cu mulțimi


Sarcinile didactice:

 • Să formeze mulţimi de obiecte care au aceeaşi formă şi culoare;
 • Să formeze mulţimi de obiecte care au aceeaşi formă şi mărime;
 • Să formeze mulţimi de obiecte care au aceeaşi mărime şi culoare;
 • Să formeze mulţimi de obiecte care au aceeaşi formă, mărime şi culoare;

Material didactic: Grupa de copii va fi împărţită în două echipe. În faţa clasei vor fi aşezate două măsuţe, câte una pentru fiecare echipă, pe care vor fi aşezate mai multe tăviţe; pe alte două măsuţe vor fi mai multe fructe şi legume, de forme, mărimi şi culori diferite. De la fiecare echipă vor lucra, pe rând, câte doi copii şi vor avea de îndeplinit următoarele sarcini:

            -să formeze mulţimi de fructe care au aceeaşi formă şi culoare, indiferent de mărime;

            -să formeze mulţimi de fructe care au aceeaşi formă şi mărime, indiferent de culoare;

            -să formeze mulţimi de legume care au aceeaşi mărime şi culoare, indiferent de formă;

            -să formeze mulţimi de legume care au aceeaşi formă, mărime şi culoare.

Desfășurarea jocului: Fiecare copil primeşte câte o floare de forme şi mărimi diferite şi creioane colorate. În piept vor avea bulinuţe colorate diferit. Fiecare copil va colora floarea pe care a primit-o, după cum are culoarea bulinuţa din pieptul său. După ce termină de colorat se grupează cei care au flori de aceeaşi formă, mărime şi culoare, formând astfel mulţimi care au aceeaşi formă, mărime şi culoare.

 În finalul jocului se va rezolva o fişă de lucru, utilizând metoda “turul galeriei”. Copii vor lucra în grupuri de câte patru; fiecare grup va primi câte o foaie, frunze decupate, de forme, mărimi şi culori diferite şi câte un lipici. Timp de 5 minute ei trebuie să lipească pe foaie frunzele care au aceeaşi formă, mărime şi culoare. După rezolvare fişele se expun pe un panou în faţa clasei, examinându-se corectitudinea rezolvării; pentru fiecare greşală se vor ataşa pe foaia respectivă bulinuţe negre (în acest fel se realizează turul galeriei). Timp de 5 minute fiecare grup observă dacă are bulinuţe negre pe foaie, aducând corecţiile necesare.