Toamna


Scopul: îmbogăŃirea cunoştinŃelor despre anotimpul toamna.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcări corespunzătoare textului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Toamna”

1.Gal – be – ne şi ro–şii frun- ze

Din co–paci s-au des-fă – cut

Joa–că’n a – er o – bo – si – te La pă–mânt toa–te-au că – zut.

2. Păsărelele s-adună,

3. Noi cu coşul în pădure,

Ciufulite sunt de vânt,

CiupercuŃe tot cătăm,

Stoluri pleacă spre Ńări calde,

Şi cu toamna, pe cărare,

Aripile fluturând.

Ne-ntâlnim, ne salutăm.

Desfăşurarea jocului: Copiii se risipesc în diferite părŃi ale camerei (terenului). Ei se învârtesc, apropiindu-se de centrul camerei şi, la sfârşitul primei strofe, formează un cerc. Apoi se lasă în jos îndoind genunchii, imitând în acest fel căderea frunzelor. Cu mâinile desfăcute lateral, copiii arată cum zboară păsărelele.

Copiii fac mişcări de parcă ar Ńine un coş în mână: se apleacă din când în când de parcă ar strânge ciuperci. Ei se salută unii pe alŃii, aplecând uşor capul. După aceea se cântă cântecul fără cuvinte, copiii risipindu-se în diferite părŃi. Jocul reîncepe insistând ca mişcările indicate în textul cântecului să fie executate la timpul cuvenit.

Cucu


Scopul: deconectare psihică.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcările cerute de textul cântecului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Cucu”, de Gr. Teodosiu

Cu – cul s-a as – cuns în crâng, Me r– gem, mer- gem

 Hai co – pii să-l că – u – tăm

Şi din cuib să-l toŃi cân – tând

Şi cu o – chii-n – chişi vom sta, a – lun – găm,

Ci – ne-l ve – de mai cu – rând,

Final Pâ – nă cu – cul va cîn – ta.

Cu – cu, cu – cu!

Se va fa – ce cuc la rând.

 Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc, Ńinându-se de mâini, merg în pas de marş spre dreapta, pe primele patru măsuri şi spre stânga pe următoarele patru măsuri. Aceleaşi mişcări se repetă pe strofa a II-a a cântecului, în timp ce copilul „cuc” se ascunde undeva în împrejurimi.

Pe Final, – 12 – copilul cuc strigă din ascunzătoare „cucu”, „cucu” iar restul copiilor aleargă în căutarea lui. Copilul care a găsit „cucul”, îl scoate din ascunzătoare şi devine el însuşi cuc; ceilalŃi copii îşi iau locurile în cerc, iar jocul se reia de la capăt; cucul găsit intră de asemenea în cerc.

Ninge, ninge


Scopul: îmbogăŃirea vocabularului, dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcări de braŃe şi picioare în ritmul cerut. Resurse didactice: Jocul muzical „Ninge, ninge”, Versuri şi muzică: A. Motora Ionescu

Nin – ge, nin– ge , nin –ge-n – ce – ti – şor,

Ca – de, ca – de, câ – te- un ful – gu – şor

Câm–pul, po– mii şi în – tre – gul sat

Hai – nă al – bă toŃi au îm – bră – cat

Hai co – pii la Tri, li, li, şi să – ni – uş

Co – lo sus pe der – de – luş

Pâr – ti – e!

Tri, li, li, Pâr – ti – e!

Stri – gaŃi co – pii! (strigăt)

Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc sau în coloană, stau drepŃi, cu palmele duse le umăr. Simultan cu cântarea, fac următoarele mişcări de braŃe şi picioare: pe cuvintele „ninge, ninge”, duc braŃele lateral cu revenire (1-2, 1-2); pe cuvintele „ninge-ncetişor” bat ritmic din palme pe toate silabele pronunŃate (respectând ritmul duratelor respective); pe cuvintele „cade, cade,” din nou duc braŃele lateral cu revenire şi aşa mai departe, până la cuvintele „Hai copii la săniuş” care se cântă concomitent cu mers ritmic pe loc, călcând de fiecare silabă pronunŃată, cu respectarea duratelor de optimi şi pătrimi.

Cu mingea


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească textul şi melodia cântecului, să arunce şi să prindă mingea în ritmul cântecului.

Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.

Hai – deŃi la joa – că, ză – pa – da s-a to – pit.

 Cu mic, cu ma – re, hai ve – seli să zbur – dăm.

Na Ńi – e, dă-mi mi – e, u i – te, ui – te-a – şa

Şi ghi – o – ce – lul

Ia – răşi s-a tre – zit.

Cu min–gea noas – tră,

Hai să ne ju – căm.

Hei, prin–de-o bi – ne,

Vezi de n-o scă – pa!

Desfăşurarea jocului: Copiii stau aşezaŃi faŃă în faŃă pe două linii la distanŃă de un metru. Cei din prima linie au fiecare câte o minge în mână. ToŃi copiii cântă primele două strofe mergând ritmic pe loc. La strofa a III-a începe jocul cu mingile, care se aruncă la partenerii din faŃă şi iarăşi vin înapoi, dar pe cât posibil în ritmul cântecului – pe fiecare măsură o aruncare de minge. Jocul se reia de mai multe ori.

Vulpea şi gâştele


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcările cerute de text.

Resurse didactice: Jocul muzical „Vulpea şi gâştele” , Muzică şi versuri: A. Motora Ionescu

Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga

Gâş – te – le prin iar – bă stau la sfat,

Vi – ne ho– Ńo – ma– na a– dul- me- când,

Tot ca ea şi – re – te hai şi noi, Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga

Vul– pea-şi fa –ce pla – nuri de fu – rat

Fu – ră câ – te-o gâs – că, rând pe rând.

Să a – du – cem gâş – te- le -na – poi.

Desfăşurarea jocului: Copiii aşezaŃi în cerc merg, unul după altul, cântând în timp ce un copil vulpe pândeşte dintr-un colŃ, gata să se repeadă în cârdul gâştelor – strofa I; pe strofa a II-a vulpea fură, pe rând , 2-3 gâşte şi le duce în bârlogul ei (colŃul dinainte stabilit).

După terminarea strofei a III-a , toŃi copiii se duc în bârlogul vulpii şi iau înapoi gâştele furate. Jocul se reia de la început, cu altă vulpe şi alte gâşte furate.