Eu spun una tu spui multe


Scopul: însuşirea corectă de către copii a formelor de singular şi plural a substantivelor, precum şi a deprinderii de a le include corect în propoziȚii; dezvoltarea atenȚiei şi a memoriei vizuale.

Obiective operaȚionale: să aleagă corect jetonul cu una sau mai multe imagini şi să exprime corect singularul şi pluralul.

Resurse didactice: cartonaşe cu diferite desene reprezentând un singur lucru sau fiinȚă şi altele reprezentând mai multe obiecte sau fiinȚe de acelaşi fel.

Desfăşurarea jocului Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe, unul cu un singur element iar altul cu două sau mai multe elemente de acelaşi fel. Unul din cartonaşe va fi pe catedră iar celălalt repartizat elevilor în aşa fel încât să existe atât pe catedră cât şi la copii cartonaşe care conȚin un singur element şi care redau mai multe elemente. Pe rând câte un copil vine la catedră şi alege un cartonaş. De exemplu, ridicând un cartonaş cu mai multe elemente copilul spune: „Eu am pe cartonaş mai multe flori”. Copilul la care se află cartonaşul cu o singură floare se ridică şi spune: „Eu am cartonaşul cu o floare”. Apoi copilul formulează propoziȚia despre floare. Elevul care se află la catedră trece la plural propoziȚia respectivă. În partea a doua a jocului propunătorul (sau un elev) spune un cuvânt la singular (sau plural), iar elevii trebuie să spună acelaşi cuvânt la plural – respectiv la singular. În continuarea jocului se vor alcătui propoziȚii în legătură cu cuvintele folosite în joc. De exemplu: „În grădină sunt flori multe” sau „Ionel a văzut o pisică”.

Anunțuri

Telefonul fără fir


Scopul: dezvoltarea auzului fonematic şi a capacităŃii de concentrare a atenŃiei.

Obiective operaŃionale: să recepŃioneze corect mesajul şi să-l transmită mai departe.

Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaŃi şir, unul lângă altul, stau în picioare sau pe scaune. Cadrul didactic spune primului copil din şir, la ureche, un cuvânt. Acesta, la rândul lui îl transmite următorului copil şi tot aşa mai departe până ce, mesajul ajungând la ultimul copil din şir, acesta îl rosteşte cu voce tare. Tuturor copiilor le place acest joc, pentru că, de obicei, la ultimul copil din şir ajunge un mesaj distorsionat, care îi face pe toŃi să râdă.

Sunt recomandate cuvinte uzuale, simple, cu un număr de silabe nu prea mare, de exemplu: mama, masa, lopată, maşină, păpuşă etc. Pe măsură ce cresc şi îşi sporesc achiziŃiile, copiii vor fi capabili să înŃeleagă şi să transmită cuvinte mai lungi, mesaje formate din două sau trei cuvinte (propoziŃii scurte cu conŃinut concret).

Cine ştie să numere mai departe?


Scopul: fixarea şi aprofundarea operaŃilor de adunare şi scădere.

Obiective operaŃionale: să rezolve corect şi rapid exerciŃii de adunare şi scădere.

Resurse didactice: o scară dublă desenată pe tablă, pe fiecare treaptă sunt scrise exerciŃii de adunare sau scădere cu acelaşi grad de dificultate la acelaşi nivel al scării, un steguleŃ aşezat în vârful scării, cretă, caiete, creioane.

Desfăşurarea jocului Acest joc se desfăşoară sub formă de concurs. Clasa este împărŃită în două grupe echilibrate din punct de vedere al potenŃialului intelectual. Din fiecare grupă va pleca, la semnalul de începere, câte un elev să rezolve exerciŃiile de pe prima treaptă. Imediat ce a terminat de rezolvat exerciŃiul va pleca următorul coleg de echipă să rezolve exerciŃiul scris pe treapta a doua. Continuă următorul coleg de echipă să rezolve următorul exerciŃiu şi tot aşa până se termină toate exerciŃiile grupei sale. Elevii care nu sunt la tablă rezolvă în caiet exerciŃiile repartizate grupei sale. În momentul în care o grupă a rezolvat la tablă toate exerciŃiile, propunătorul spune „Stop”, chiar dacă cealaltă grupă mai are de rezolvat exerciŃii. Se va verifica corectitudinea exerciŃiilor rezolvate, împreună cu clasa. Grupa care are cele mai multe exerciŃii rezolvate corect este declarată câştigătoare şi primeşte steguleŃul din vârful scării

Turnul cuburilor


Scopul: dezvoltarea acuităŃii senzoriale şi a memoriei, folosirea corespunzătoare a termenilor: „mare”, „mai mare”, „potrivit”, „nepotrivit”, „sus”, „jos”, „dreapta”, „stânga”.

Obiective operaŃionale: să ordoneze cuburile după mărime respectând şi colorile.

Resurse didactice: 5 cuburi din carton de mărimi diferite – cu suprafeŃele 9, 16, 25, 36, 49 cm îmbinate prin lipire, suprafeŃele fiind diferit colorate (roşu, alb, negru, galben, albastru, verde). Ordinea culorilor este aceeaşi la cele 5 cuburi.

Desfăşurarea jocului La desfăşurarea jocului participă 2-3 copii, fiecare având material individual. Jocul se desfăşoară sub formă de întrecere. Se dau copiilor următoarele sarcini: – Să aşeze cuburile în ordinea crescătoare sau descrescătoare mărimii, respectând şi culorile. De exemplu, sus să fie toate albastre sau în faŃă să fie toate suprafeŃele galbene. – Se pune în faŃa copiilor un cub,ei trebuie să ghicească ce culoare este ascunsă (deoarece se văd numai 5 suprafeŃe). La început copilul se poate ajuta de un al doilea cub (pentru compara- Ńie), dar mai târziu, va rezolva sarcina numai pe bază de memorie. Se pot folosi nouă cuburi din carton de aceeaşi mărime, la care, de asemenea, ordinea culorilor este aceeaşi, dar unele suprafeŃe sunt împărŃite în diferite figuri geometrice colorate în diferite culori, încât copiii pot combina alcătuind diferite modele decorative (mozaic).

Găseşte-mi frățiorii!


Scopul: denumirea şi identificarea figurilor geometrice.

Obiective operaŃionale: să aleagă, să grupeze piesele din trusa „Logi II” după criteriul formă.

Resurse didactice: trusa „Logi I”, trusa „Logi II”.

Desfăşurarea jocului: La început elevii vor denumi figurile geometrice prezentate de propunător, apoi vor arăta figurile geometrice cerute .

Cadrul didactic va lua o figură geometrică din trusa „Logi I”, va cere elevilor să o denumească şi să-i găsească „frăŃiorii”, să aleagă din trusa lor figurile geometrice care au aceeaşi formă ca a lui. Dacă figura geometrică prezentată va fi un pătrat, atunci elevii vor alege toate pătratele din trusa lor, indiferent de culoare şi mărime. După fiecare grupare piesele vor fi puse înapoi în trusă.

Jocul se poate juca şi sub formă de competiŃie, câştigător este jucătorul care în cel mai scurt timp găseşte toŃi „frăŃiorii”. De asemenea jocul se poate complica cerând elevilor să grupeze figurile geometrice utilizând pe lângă criteriul formă şi criteriul culoare.