Ninge, ninge


Scopul: îmbogăŃirea vocabularului, dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcări de braŃe şi picioare în ritmul cerut. Resurse didactice: Jocul muzical „Ninge, ninge”, Versuri şi muzică: A. Motora Ionescu

Nin – ge, nin– ge , nin –ge-n – ce – ti – şor,

Ca – de, ca – de, câ – te- un ful – gu – şor

Câm–pul, po– mii şi în – tre – gul sat

Hai – nă al – bă toŃi au îm – bră – cat

Hai co – pii la Tri, li, li, şi să – ni – uş

Co – lo sus pe der – de – luş

Pâr – ti – e!

Tri, li, li, Pâr – ti – e!

Stri – gaŃi co – pii! (strigăt)

Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc sau în coloană, stau drepŃi, cu palmele duse le umăr. Simultan cu cântarea, fac următoarele mişcări de braŃe şi picioare: pe cuvintele „ninge, ninge”, duc braŃele lateral cu revenire (1-2, 1-2); pe cuvintele „ninge-ncetişor” bat ritmic din palme pe toate silabele pronunŃate (respectând ritmul duratelor respective); pe cuvintele „cade, cade,” din nou duc braŃele lateral cu revenire şi aşa mai departe, până la cuvintele „Hai copii la săniuş” care se cântă concomitent cu mers ritmic pe loc, călcând de fiecare silabă pronunŃată, cu respectarea duratelor de optimi şi pătrimi.

Reclame