Baloane colorate


Scopul: consolidarea reprezentărilor cromatice.

Obiective operaŃionale: să grupeze baloanele şi sforile după criteriul culoare.

Resurse didactice: baloane (albastre, roşii, verzi, galbene), sfori în aceleaşi culori.

Desfăşurarea jocului Cadrul didactic aranjează baloanele, într-un colŃ al clasei, legate laolaltă ca la vânzătorii de baloane făcând următoarea observaŃie: „Sunt oare toate la fel baloanele?”; „Unele sunt identice şi altele deosebite”. După ce propunătorul distribuie câte un balon fiecărui copil, cere copiilor să pună în acelaşi loc, împreună toate baloanele care sunt de aceeaşi culoare. Copiii sunt ajutaŃi să constate că sau obŃinut patru grupuri de baloane fiecare de una şi aceeaşi culoare. Propunătorul atrage atenŃia că sforile sunt asortate cu baloanele.Fiecare copil este îndem- mnat să caute sfoara care corespunde balonului său şi apoi s-o înnoade.

După ce au fost astfel constituite cele 4 grupuri de baloane, se indică numele culorii fiecărui grup de baloane. Acest grup este albastru, acela roşu, celălalt este verde, etc., iar sforile acestui grup sunt şi ele albastre, roşii etc. Jocul poate fi complicat şi cu alte sarcini. Propunătorul cere copiilor să aşeze lângă grupul baloanelor albastre, roşii, etc. obiecte, jucării care au culoarea respectivă.

Într-o altă oră copiii desenează şi pictează baloane, caută culoarea albastră pentru baloane albastre, culoarea galbenă pentru baloane galbene etc. Baloanele colorate se decupează. Se distribuie apoi fiecărui copil câte o foaie pe care au fost desenate numai sforile colorate. Copiii vor ataşa sforii baloane de culoare corespunzătoare, vor lipi baloanele.

Anunțuri

Care este culoarea ta?


Scopul: recunoaşterea şi numirea corectă a culorilor.

Obiective operaŃionale: să identifice şi să denumească culorile: roşu, alb, galben, albastru, verde, portocaliu, violet.

Resurse didactice: globuri decupate din hârtie glasată în culorile învăŃate, plicuri cu globuri decupate, un brad.

Desfăşurarea jocului: Cadrul didactic va ridica un glob din hârtie, ca să fie văzut de toŃi copiii. Este numit un copil să răspundă ce culoare are globul. Se va proceda la fel cu toate globurile de hârtie. Apoi li se cere copiilor să ridice şi ei globurile care au aceeaşi culoare ca al globului ridicat de propunător. Se va numi un elev care alege din globurile lui, unul la fel cu al propunătorului, motivând de ce l-a ales, (este la fel).

În cea de-a doua modalitate, cadrul didactic va spune doar culoarea (roşie) fără să arate un glob. Copiii care au globuri cu această culoare (roşie) le vor ridica. Copilul numit va spune, motiva,de ce a ridicat globul de culoare roşie: „Eu am ridicat globul roşu pentru că aŃi spus roşu”.

În încheierea jocului, copiii împreună cu conducătorul jocului vor împodobi un brad. În timpul acesta copiii vor spune ce culoare pun în brad, propunătorul va avea grijă ca toate globurile să fie plasate după culoare. Va agăŃa el mai întâi un glob, copiii care au globuri de aceeaşi culoare, le vor pune în brad. După ce bradul este împodobit, copiii fac o horă în jurul lui, cântând sau spunând versurile: „Bradul îl împodobim Cu globuri frumoase, Unul, doi, prindeŃi-vă şi voi Ne sucim, ne învârtim Şi deloc nu obosim, Bradul îl împodobim”.

Toamna


Scopul: îmbogăŃirea cunoştinŃelor despre anotimpul toamna.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcări corespunzătoare textului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Toamna”

1.Gal – be – ne şi ro–şii frun- ze

Din co–paci s-au des-fă – cut

Joa–că’n a – er o – bo – si – te La pă–mânt toa–te-au că – zut.

2. Păsărelele s-adună,

3. Noi cu coşul în pădure,

Ciufulite sunt de vânt,

CiupercuŃe tot cătăm,

Stoluri pleacă spre Ńări calde,

Şi cu toamna, pe cărare,

Aripile fluturând.

Ne-ntâlnim, ne salutăm.

Desfăşurarea jocului: Copiii se risipesc în diferite părŃi ale camerei (terenului). Ei se învârtesc, apropiindu-se de centrul camerei şi, la sfârşitul primei strofe, formează un cerc. Apoi se lasă în jos îndoind genunchii, imitând în acest fel căderea frunzelor. Cu mâinile desfăcute lateral, copiii arată cum zboară păsărelele.

Copiii fac mişcări de parcă ar Ńine un coş în mână: se apleacă din când în când de parcă ar strânge ciuperci. Ei se salută unii pe alŃii, aplecând uşor capul. După aceea se cântă cântecul fără cuvinte, copiii risipindu-se în diferite părŃi. Jocul reîncepe insistând ca mişcările indicate în textul cântecului să fie executate la timpul cuvenit.

Cucu


Scopul: deconectare psihică.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcările cerute de textul cântecului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Cucu”, de Gr. Teodosiu

Cu – cul s-a as – cuns în crâng, Me r– gem, mer- gem

 Hai co – pii să-l că – u – tăm

Şi din cuib să-l toŃi cân – tând

Şi cu o – chii-n – chişi vom sta, a – lun – găm,

Ci – ne-l ve – de mai cu – rând,

Final Pâ – nă cu – cul va cîn – ta.

Cu – cu, cu – cu!

Se va fa – ce cuc la rând.

 Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc, Ńinându-se de mâini, merg în pas de marş spre dreapta, pe primele patru măsuri şi spre stânga pe următoarele patru măsuri. Aceleaşi mişcări se repetă pe strofa a II-a a cântecului, în timp ce copilul „cuc” se ascunde undeva în împrejurimi.

Pe Final, – 12 – copilul cuc strigă din ascunzătoare „cucu”, „cucu” iar restul copiilor aleargă în căutarea lui. Copilul care a găsit „cucul”, îl scoate din ascunzătoare şi devine el însuşi cuc; ceilalŃi copii îşi iau locurile în cerc, iar jocul se reia de la capăt; cucul găsit intră de asemenea în cerc.

Ninge, ninge


Scopul: îmbogăŃirea vocabularului, dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcări de braŃe şi picioare în ritmul cerut. Resurse didactice: Jocul muzical „Ninge, ninge”, Versuri şi muzică: A. Motora Ionescu

Nin – ge, nin– ge , nin –ge-n – ce – ti – şor,

Ca – de, ca – de, câ – te- un ful – gu – şor

Câm–pul, po– mii şi în – tre – gul sat

Hai – nă al – bă toŃi au îm – bră – cat

Hai co – pii la Tri, li, li, şi să – ni – uş

Co – lo sus pe der – de – luş

Pâr – ti – e!

Tri, li, li, Pâr – ti – e!

Stri – gaŃi co – pii! (strigăt)

Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc sau în coloană, stau drepŃi, cu palmele duse le umăr. Simultan cu cântarea, fac următoarele mişcări de braŃe şi picioare: pe cuvintele „ninge, ninge”, duc braŃele lateral cu revenire (1-2, 1-2); pe cuvintele „ninge-ncetişor” bat ritmic din palme pe toate silabele pronunŃate (respectând ritmul duratelor respective); pe cuvintele „cade, cade,” din nou duc braŃele lateral cu revenire şi aşa mai departe, până la cuvintele „Hai copii la săniuş” care se cântă concomitent cu mers ritmic pe loc, călcând de fiecare silabă pronunŃată, cu respectarea duratelor de optimi şi pătrimi.

Cu mingea


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească textul şi melodia cântecului, să arunce şi să prindă mingea în ritmul cântecului.

Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.

Hai – deŃi la joa – că, ză – pa – da s-a to – pit.

 Cu mic, cu ma – re, hai ve – seli să zbur – dăm.

Na Ńi – e, dă-mi mi – e, u i – te, ui – te-a – şa

Şi ghi – o – ce – lul

Ia – răşi s-a tre – zit.

Cu min–gea noas – tră,

Hai să ne ju – căm.

Hei, prin–de-o bi – ne,

Vezi de n-o scă – pa!

Desfăşurarea jocului: Copiii stau aşezaŃi faŃă în faŃă pe două linii la distanŃă de un metru. Cei din prima linie au fiecare câte o minge în mână. ToŃi copiii cântă primele două strofe mergând ritmic pe loc. La strofa a III-a începe jocul cu mingile, care se aruncă la partenerii din faŃă şi iarăşi vin înapoi, dar pe cât posibil în ritmul cântecului – pe fiecare măsură o aruncare de minge. Jocul se reia de mai multe ori.

Vulpea şi gâştele


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcările cerute de text.

Resurse didactice: Jocul muzical „Vulpea şi gâştele” , Muzică şi versuri: A. Motora Ionescu

Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga

Gâş – te – le prin iar – bă stau la sfat,

Vi – ne ho– Ńo – ma– na a– dul- me- când,

Tot ca ea şi – re – te hai şi noi, Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga

Vul– pea-şi fa –ce pla – nuri de fu – rat

Fu – ră câ – te-o gâs – că, rând pe rând.

Să a – du – cem gâş – te- le -na – poi.

Desfăşurarea jocului: Copiii aşezaŃi în cerc merg, unul după altul, cântând în timp ce un copil vulpe pândeşte dintr-un colŃ, gata să se repeadă în cârdul gâştelor – strofa I; pe strofa a II-a vulpea fură, pe rând , 2-3 gâşte şi le duce în bârlogul ei (colŃul dinainte stabilit).

După terminarea strofei a III-a , toŃi copiii se duc în bârlogul vulpii şi iau înapoi gâştele furate. Jocul se reia de la început, cu altă vulpe şi alte gâşte furate.