De-a călătoria cu…


Scopul: fixarea cunoştinŃelor privind unele acŃiuni şi deprinderi în legătură cu folosirea diferitelor mijloace de locomoŃie de către călători. Deprinderea copiilor să cedeze locul adulŃilor.

Obiective de referinŃă: să execute corect în calitate de călător toate acŃiunile implicate de că- lătoria cu mijloacele de locomoŃie în comun (să-şi cumpere bilet de călătorie, să urce pe o anumită uşă şi să coboare pe alta, să-şi perforeze biletul de călătorie, să se poarte politicos şi disciplinat).

Resurse didactice: bani (de carton), bilete, compostor, geamantane.

Desfăşurarea jocului: Cadrul didactic împreună cu copiii vor aşeza scaunele imitând tramvaiul, autobuzul sau trenul (în compartimente şi vagon). Se vor fixa cele câteva roluri: casier, controlor, vatman (şofer, mecanic). Propunătorul va interpreta rolul de ghid pentru a da explicaŃii cu privire la locurile pe unde trece în traseul fixat.

În desfăşurarea fiecărui gen de călătorie se va urmări plasarea corectă a momentului şi a locului de unde se cumpără biletele: – la tramvai şi autobuzele din oraş, de la oricare ghişeu de bilete din staŃii; – la autobuz, în cazul unei călătorii ce depăşeşte limitele localităŃii, de la şofer, taxator sau de la casierul din autogară; – la tren, la ghişeul de bilete din gară. În cursul călătoriilor vor fi introduse unele activităŃi specifice: – în tren: aşezarea geamantanului, lectura revistelor, cărŃilor, luarea gustării, prezentarea biletelor la control; – în autobuz: lectura ziarului, a revistei.

Regulile de comportare vor fi reamintite fiecare la momentul potrivit. Se va insista în cazul călătoriei cu trenul ca să nu coboare nici un copil în staŃiile intermediare, pentru a evita pierderea lui. De asemenea, se va putea diversifica acŃiunea jocului introducând roluri diverse: mamă, tată, bunici. Se pot, de asemenea, în unele variante propune roluri de persoane care înso- Ńesc rudele la tren şi în acest caz se pune accentul pe felul în care se face despărŃirea între cei care pleacă şi cei care rămân, stimulând copiii să-şi interpreteze veridic rolul.

Orice variantă s-ar alege de către propunător accentul trebuie pus pe relaŃiile care se stabilesc între cei care călătoresc şi cei care fac parte din personalul de deservire a mijloacelor de locomoŃie.

Reclame